Algemende voorwaarden, Privacy, Disclaimer, Annulatiekosten.

Voorwaarden Birthimprints

1. Algemeen

Birthimprints, Birthimprints.com haar subdomeinen en aliassen, hierna vernoemd als birthimprints.com of organisator, handelen onder de vennootschap multidisciplinair gezondheidscentrum bvba.

Birthimprints.com behoudt zicht het recht voor om alle communicatie in het Nederlands te voeren.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op cursussen, workshops, congressen, opleidingen die worden georganiseerd alsmede goederen die worden verkocht onder de vlag Birthimprints.com.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Birthimprints.com.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Birthimprints.com behoudt zich het recht voor haar voorwaarden op elk moment te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Birthimprints.com erkend.

2. Cursusomschrijvingen

 1. De organisator staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie over de cursus heeft verstrekt.
 2. De cursist kan vrijblijvend informatie aanvragen over een bepaalde cursus.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerking.

De organisator verstrekt de cursist tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor het goed verloop van de cursus.

4. Cursusorganisatie en cursusinhoud

 1. De organisator is verantwoordelijk voor de organisatie van de cursus.
 2. In het geval van externe docenten zal de organisatie alles in het werk stellen om de inhoud van de cursus te laten overeenkomen met de beschrijving van de cursus zoals gedaan in de aankondiging.
 3. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel toegebracht letsel door foutieve handelingen van zowel de docent als de medestudent.

5. Wijziging van de cursus

 1. De organisatie zal bij wijzigingen van de cursusinhoud, de cursusdata en de cursusplaats dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken bij de cursist.
 2. Wanneer deze wijzigingen de cursist niet uitkomen heeft de cursist het recht de cursus kosteloos te annuleren.
 3. Bij onvoldoende deelname heeft de organisatie het recht de cursus te annuleren en dit tot minimaal twee weken voor aanvang van de cursus.
 4. Bij annulering door overmacht(ziekte,vliegtuigproblemen en andere) heeft de organisatie het recht de cursus te annuleren ook later dan twee weken voor de cursusdatum.
 5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten zoals vliegtickets en hotelkosten in geval van annulering door overmacht of onvoldoende deelname.

6. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst geldt voor de cursus waar de cursist zich voor in heeft geschreven. In geval van een opleiding geldt de overeenkomst voor de totale duur van de opleiding.

7. Cursuskosten

 1. De cursuskosten zijn conform de kosten die zijn aangegeven op de website van Birthimprints.com of die zijn aangegeven in de brochure van de organisator.
 2. De kosten zijn inclusief lunch tenzij andere aangegeven doch exclusief overnachtingkosten.
 3. Bedragen zijn inclusief 21% BTW.
 4. De cursuskosten zijn inclusief de syllabus tenzij anders aangegeven door de organisator.
 5. De cursuskosten kunnen voor het tweede jaar van de opleiding worden verhoogd. Dit moet door de organisator tijdig worden aangegeven bij de cursist.
 6. De cursist heeft op basis van een bezwaar tegen deze kostenverhoging het recht zich niet in te schrijven voor het tweede jaar van de opleiding.

8. Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen vier weken na de factuurdatum, tenzij door de organisator en cursist anders is overeengekomen.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Na de vervaldatum is de cursist in gebreke en heeft organisator het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cursist in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 4. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim komen ten koste van de cursist.Indien de betaling langer dan 2 weken achterwege blijft, kan de organisator de cursist van de deelnemerslijst schrappen en een andere cursist toelaten in de cursus.
 5. In het geval van opleidingscheques zoals uitgegeven door de Vlaamse gemeenschap geldt dat het bedrag (steunpercentage van 30% voor middel grote ondernemingen en een steunpercentage van 40% kleine onderneming) dat wordt uitgekeerd door de KMO-portefeuille op een fictieve rekening wordt gestort. De cursist dient dan zelf ook 60% van het cursusgeld over te maken op deze fictieve rekening. Vervolgens dient de cursist het totale bedrag van deze fictieve rekening over te maken naar Birthimprints. Cursist wordt er op gewezen dat het totaalbedrag, inclusief BTW, dient voldaan te worden voor vervaldag van de factuur. Hierdoor dient de deelnemer zelf nog het resterende bedrag (BTW) over te maken aan Birthimprints. Deze storting dient te geschieden onder vermelding van het factuurnummer of de vermelde omschrijving.
 6. Annulatiekosten voor een ingeschreven cursus worden onderverdeeld in 3 periodes.De specifieke data worden per cursus weergegeven. Deze data zijn bindend. Bij annulatie voor 2 maanden voor de aanvang van de cursus wordt er 50 euro administratieonkosten aangerekend. Bij annulatie vanaf 2 maanden voor de aanvang van de cursus betaal je 75% van het bedrag voor cursus.Bij annulatie vanaf 3 weken voor de aanvang de cursus betaal je 100% van het bedrag voor cursus.

9. Klachten

 1. Klachten over de cursussen dienen door de cursist binnen twee weken na de cursus of opleiding schriftelijk of per email te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat organisator in staat is adequaat te reageren. De organisator dient binnen 4 weken op de klacht te reageren.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal organisator alles in het werk stellen om de cursusinhoud zoals beschreven in de brochure of vermeldt op de website nog beschikbaar te stellen aan de cursist.

10. Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door organisator georganiseerde cursus geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting.
 2. Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 3. Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de cursus die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de cursus.
 4. Indien organisator aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag.
 5. Aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van organisator in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 6. De organisator is in geen geval aansprakelijk voor de schade welke is ontstaan door foutieve handgrepen verricht door docenten of medecursisten. Deze vallen ten allen tijde onder de verantwoording van de medecursisten en of docent.
 7. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 8. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken zijn ten allen tijde voor de verantwoording van de cursist.

11. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop organisator geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor organisator niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van organisator, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Organisator heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de cursus is begonnen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de cursus uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de inschrijving voor de cursus te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12. Levering

Levering van fysieke producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Birthimprints.com bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van Birthimprints.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Birthimprints.com geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen, met uitzondering van de termijnen zoals beschreven onder -annulatiekosten- zijn indicatief.  Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

13. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt organisator zich de rechten en bevoegdheden voor die organisator toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door organisator of een externe docent zoals geuit in de cursus, zijn en blijven eigendom van organisator en of docent. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 3. Alle door organisator verstrekte stukken, zoals cursus syllabus, cursus verslagen, enz. ten behoeve van de cursist, zijn te gebruiken door de cursist. Alle door organisator verstrekte stukken mogen niet door cursist zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 4. Cursist mag alleen foto’s, audio- en video opnames maken wanneer daar uitdrukkelijk toestemming is voor verleend door de organisator en de eventuele externe docent.

14. Communicatie

 1. Alle communicatie door Birthimprints geschiedt via volgende emailadressen; info@birthimprints.com en admin@birthimprints.com of telefonisch.
 2. Maatschappelijke zetel Birthimprints: Linkhoutstraat 327, 3560 Lummen, België.

15. Facturatie

Birthimprints heeft als partner voor facturatie en klantenbeheer factuursturen.be van Leeman en Kuiper BV. Hierdoor kunnen we klanten facturen aanbieden zowel in pdf per mail als online.  Factuursturen.be werkt via beveiligde SSL verbindingen.

15. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Birthimprints.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Birthimprints.com. Birthimprints.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Birthimprints.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Birthimprints.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

16. Website

Alhoewel Birthimprints zijn beste middelen inzet om huidige Website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen.

Birthimprints kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Birthimprints raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen.
Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige Website wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster (admin@birthimprints.com) mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht en de Nederlandse taal van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Birthimprints.com en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt kennis, tenzij Birthimprints.com er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

18. Gegevens

Naam

Birthimprints

Ondernemingsvorm

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres

Linkhoutstraat 327
B- 3560 Lummen

België

Website

Birthimprints.com

Email

info@birthimprints.com

Bank

KBC BE14 7350 5087 6383

BTW

BE0478.533.266

Registratienr. KMO-portefeuille

DV.O229339

Nacebelcode 2008

86.909  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.

Privacybeleid Birthimprints

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10/08/2018.

 1. Birthimprints.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
 2. Birthimprints.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 3. Birthimprints.com gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 4. Om het winkelen bijBirthimprints.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. Als u bijBirthimprints.com een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 5. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Birthimprints.com verkoopt uw gegevens niet Birthimprints.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.Cookies Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
 6. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer Birthimprints

 1. Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.
 2. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.
 4. Birthimprints.com behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.
 5. Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Annulatiekosten Birthimprints

Annulatiekosten voor een ingeschreven cursus worden onderverdeeld in 3 periodes.

De specifieke data worden per cursus weergegeven. Deze data zijn bindend.

 • Bij annulatie voor 2 maanden voor de aanvang van de cursus wordt er 50 euro administratieonkosten aangerekend.
 • Bij annulatie vanaf 2 maanden voor de aanvang van de cursus betaal je 75% van het bedrag voor cursus.
 • Bij annulatie vanaf 3 weken voor de aanvangvang de cursus betaal je 100% van het bedrag voor cursus.